ПІДГОТОВКА ЗВІТУ
ПРО УПРАВЛІННЯ
Річний, інтегрований чи нефінансовий звіт Вашої компанії від лідерів українського ринку у сфері корпоративної звітності за вимогами українського законодавства та міжнародних стандартів «під ключ»
Premier Business
Consulting & Communications
Спеціалізована компанія, що більше 10 років надає ефективні рішення у сфері професійної корпоративної звітності, стратегічного консалтингу, розвитку корпоративної стійкості та взаємодії з інвестиційною спільнотою. Маємо багатий досвід реалізації комплексних проектів як в Україні, так і за кордоном.
www.pbcc.com.ua
Зв’язатися
з нами
ЯКІ МОЖЛИВОСТІ НАДАЄ
ПРОФЕСІЙНИЙ ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ?

Звіт дозволить пояснити широкому колу зацікавлених сторін, як саме працює Ваша компанія

Якісний звіт зробить практику управління Вашої компанії більш зрозумілою для стейкхолдерів – як здійснюється керівництво, якою є стратегія та процес прийняття рішень, які процедури дозволяють оцінити їх ефективність, які фактори компанія бере до уваги. Також звіт розкриє динаміку ключових бізнес-показників, а отже покаже, як почувається компанія в умовах сучасного ринку та наскільки успішним є її менеджмент.

Публічний звіт збільшить довіру до Вашої компанії та посилить її репутацію як більш відкритої та прозорої

Зацікавлені сторони (зокрема міжнародні партнери, інвестори та органи державної влади) більше довіряють зрозумілим та прозорим компаніям, що ведуть бізнес відкрито та чесно. Публічне висвітлення економічного, соціального та екологічного впливу компанії, а також роз’яснення, яким чином вона управляє даним впливом посилюють репутацію компанії як відповідальної та підзвітної суспільству. А складання звіту за міжнародними стандартами показує, що компанія здатна ефективно впроваджувати не лише українські, а й визнані міжнародні інструменти управління. Тобто є однією з лідерів не лише на національному, а й на міжнародному рівні.

Звіт дозволить Вашій компанії більш ефективно управляти своїми фінансовими та нефінансовими ризиками і можливостями

Щорічна підготовка публічної звітності дозволяє керівництву компанії ліпше помітити приховані проблеми, а також фінансові та нефінансові ризики, що виникають внаслідок способу управління в цілому або окремих напрямків діяльності чи проектів. Крім того, детальний аналіз бізнес-результатів дозволить компанії відкрити нові можливості, які вона зможе якісно та вчасно реалізувати. Таким чином, звітність стане не лише інструментом аналізу і представлення минулих досягнень, а й каталізатором здійснення майбутніх.

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ
ПРО МОЖЛИВОСТІ,
ЯКІ НАДАЄ ЗВІТ
Хто потребує професійного
публічного звіту?

З 2019 року усі середні та великі українські компанії повинні подавати Звіт про управління (ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» та інші нормативно-правові акти). Такий звіт має містити фінансову та нефінансову інформацію – опис практики управління, а також економічного, соціального та екологічного впливу компанії.

Міжнародні фінансові інституції та донорські організації все частіше вимагають від українських компаній публічний річний чи інтегрований звіт для виділення фінансування. Зокрема, для одержання певних кредитів ЄБРР потрібно публічно розкривати соціальні та екологічні показники.

У Європейському Союзі розкриття нефінансової інформації для усіх компаній із >500 співробітників є обов’язковим і законодавчо визначене Євродирективою (Directive 2014/95/EU). Ці ж вимоги поширюються на українські компанії-підрядники, що взаємодіють із ЄС.

Щоб дізнатись, чи потрібно Вашій компанії готувати публічний звіт, визначте:
Чи підпадаєте Ви під вимоги ЗУ щодо складання Звіту про управління та інших пов’язаних НПА?
Чи підпадаєте Ви під вимоги Євродирективи (для компаній-підрядників та експортерів)?
Чи плануєте Ви залучати міжнародне фінансування та інвестиції?
Чи готують такі звіти Ваші партнери та конкуренти?
Чи бажаєте Ви посилити свою репутацію як прозорої та підзвітної компанії?
Якщо принаймні на одне із цих питань Ви відповіли «так» -
Вашій компанії потрібен якісний публічний звіт.
Одержати безкоштовну консультацію щодо підготовки звіту
Типи публічних звітів
Інтегрований звіт
(Integrated report)

Звіт, що поєднує Річний звіт із Нефінансовим, але фінансові та нефінансові результати діяльності компанії він розкриває не як окремі елементи, а описує їх взаємозв’язок і спільний вплив на потенціал компанії у коротко- та довгостроковій перспективі. Інтегрований звіт надає аудиторії найбільш комплексну інформацію про компанію та демонструє високий рівень її організаційного розвитку і системності.

Фінансовий звіт
(Financial report)

Звіт за фіскальний рік, у якому компанія наводить дані про свій фінансовий стан. В Україні фінансова звітність складається з таких документів, як баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, а також примітки. Фінансовий звіт дозволяє аудиторії одержати первинну інформацію про стан компанії на кінець звітного періоду.

Звіт про
управління

Звіт про те, яким чином компанія враховує нефінансові аспекти (ESG-фактори) у своїй діяльності: як визначає свій економічний, соціальний та екологічний вплив на суспільство і управляє ним, як взаємодіє із зацікавленими сторонами, яким чином дотримується принципів ділової етики та прав людини, чи бореться з корупцією та ін. Такий звіт дозволяє представити компанію не лише як бізнес-суб’єкта, а і як «корпоративного громадянина», який окрім ефективного досягнення бізнес-цілей здійснює внесок у збільшення добробуту суспільства.

Звіт про сталий розвиток / Нефінансовий / Соціальний звіт
(Sustainability report / Non-financial / Social report)

За Законом України це «звіт, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності». Подробиці щодо інформації, яку має містити даний звіт, у ЗУ наразі не відображені. З огляду на Директиву ЄС, що лежить в основі цих змін, та Постанову НБУ про фінзвітність банків, фінансова інформація - дані щодо використання фінансових інструментів, ризиків, а також фінансова звітність компанії. Нефінансова інформація стосується впливу компанії на навколишнє середовище (ключові екологічні дані), управління персоналом та підтримки місцевих громад.

Річний звіт
(Annual report)

Звіт компанії, що складається із фінансового звіту, звіту про корпоративне управління (Managerial report) та стратегічного звіту (Strategic report). Річний звіт представляє фінансові результати компанії, а також пояснює, завдяки яким рішенням топ-менеджменту такі результати було досягнуто, яким чином здійснюється корпоративне управління бізнесом, а також розкриває ключові напрямки діяльності та стратегічні плани компанії на майбутнє. Річний звіт дозволяє одержати більш глибоке розуміння компанії, її способу управління та перспектив.

Одержати безкоштовну консультацію щодо підготовки звіту
Відповідно до Ваших потреб
ми підготуємо звіт:
За українськими
нормативно-правовими
актами:
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні щодо удосконалення деяких положень»;
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826;
Методичні рекомендації зі складання звіту про управління Міністерства фінансів України.
За міжнародною практикою,
рекомендаціями та
стандартами:
Сімейство стандартів у галузі нефінансової звітності Global Reporting Initiative (GRI Standards);
Рада зі стандартів звітності у галузі сталого розвитку (SASB);
Проект вуглецевої звітності (CDP);
Робоча група з питань розкриття фінансової інформації, що пов’язана зі зміною клімату (TCFD);
Стандарт Міжнародної Ради з інтегрованої звітності IIRC;
Директиви 2014/95/ЄС;
Директиви 2013/34/ЄС;
17 Цілей сталого розвитку ООН;
Керівництва із соціальної відповідальності ISO 26000;
Стандарту із взаємодії з зацікавленими сторонами AA1000SES;
Принципів підготовки Звіту про Прогрес реалізації принципів Глобального договору ООН;
МСФЗ Практичний звіт 1 «Коментар керівництва»;
Конвенцій Міжнародної організації праці №29, №105 про скасування примусової праці;
Конвенції Міжнародної організації праці № 138 про права дитини;
Вимог Комісії з цінних паперів та фондового ринку США (United States Securities And Exchange Commission) щодо підготовки звіту за формою 20-F;
Керівництва Лондонської фондової біржі (London Stock Exchange Group) для емітентів щодо інтеграції ESG-показників (Environment, Social, Governance — навколишнє середовище, соціальні питання та корпоративне управління) у звітність та інформування інвесторів.
Визначити необхідний Вам перелік вимог до звіту
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ
«ПІД КЛЮЧ»*

Розробка концепції наповнення та структури звіту

Визначення переліку НПА та міжнародних стандартів до врахування

Підготовка анкет для збору даних

Проведення інтерв’ю із ТОП-менеджментом компанії

Написання тексту звіту, стилістична редактура та коректура

Розробка дизайн-концепції, підбір фотографій та верстка

Підготовка інтерактивної
версії звіту
(веб-сайт звіту)

Розробка презентаційного відеоролику звіту

Переклад звіту англійською мовою

Друк звіту

* - Необхідний перелік послуг щодо підготовки звіту визначається із кожним клієнтом перед стартом співпраці.
Дізнатися
більше

Переваги співпраці з нами

Ми найсильніші спеціалісти на українському ринку у сфері стратегічного консалтингу, комплексної ESG-оцінки компаній, комунікацій з інвесторами та сталого розвитку.

Ми сфокусовані саме на вирішенні завдань, що стоять перед компанією, та використовуємо для цього широкий спектр як міжнародних інструментів, так і сучасних авторських методик із різних галузей.

Ми індивідуально підходимо до співпраці з кожним клієнтом, глибоко занурюємося у його діяльність, підбираємо найбільш ефектні інструменти та не пропонуємо типові готові рішення.

Ми готові до викликів, постійно розвиваємось, слідкуємо за світовими трендами та пристрасно ставимось до своєї роботи. Завдяки цьому ми завжди пропонуємо нашим клієнтам тільки найкращі рішення.

Вже більше 10 років Premier Business Consulting & Communications надає українським та іноземним клієнтам послуги в сфері професійної корпоративної звітності, стратегічного та управлінського консалтингу, ESG-оцінки ризиків та діяльності компанії, IR-комунікацій, побудови репутації, а також проводить відкриті та корпоративні тренінги. Також ми надаємо послуги в галузі діджитал-комунікацій та розбудови репутації компанії як соціально відповідальної.

Усі наші продукти та методики є авторськими і вже успішно апробовані клієнтами. Вони відповідають не лише провідним міжнародним вимогам та практикам, а й у повній мірі оптимізовані під завдання компаній та їх галузеву специфіку.

ПРО НАС
НАС ВЖЕ ОБРАЛИ

Контакти